Projekty Fundacji Zakończone projekty
 
Zakończone projekty
Drukuj Email

eSłupskProjekt eSłupsk – pilotażowy projekt informatyzacji miasta Słupska. Celem projektu była budowa społeczeństwa informatycznego w miejscach gdzie rozwój gospodarczy jest słabszy i występują poważne problemy społeczne. Zadaniem przedsięwzięcia było pokazanie, że nowoczesne technologie informatyczne są skutecznym instrumentem pobudzania gospodarki. W ramach projektu zaplanowano rozwój sieci internetowej w 29 instytucjach, szczególnie w szkołach, komisariatach policji i urzędach miasta. Partnerem projektu było Miasto Słupsk oraz Cisco Foundation.

InterCollegiaTempus InterCollegia – międzynarodowy (niemiecko – polsko– ukraiński) projekt Programu Komisji Europejskiej TEMPUS. Celem projektu było wdrażanie edukacyjnego programu dla uczniów i nauczycieli na Ukrainie z wykorzystaniem doświadczeń polskiego programu Interkl@sa.

Projekty Modelowe - instrument wsparcia dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekty modelowe dotyczą tych przedsięwzięć, które według rozeznania odpowiednich instytucji cieszą się dużym zainteresowaniem projektodawców. Pomysł projektów modelowych narodził się w zakończonym już Niemiecko-Francuskim Projekcie Bliźniaczym „Przygotowanie do Wdrożenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce” realizowanym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Działania związane z projektami modelowymi kontynuowała Fundacja Edukacji Ekonomicznej w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków UE. W ramach tego projektu Fundacja zrealizowała dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 16 konferencji na terenie całego kraju. Więcej na www.erdf.edu.pl

ScholarisInternetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN – Scholaris to dostępna publicznie i bezpłatnie baza pomocy dydaktycznych, zasobów multimedialnych, oraz informacji dla nauczycieli i innych pracowników sektora edukacji, a także uczniów i ich rodziców. Portal Scholaris został uruchomiony w 2003 roku w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez firmę OSI Computrain na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W latach 2005-2006 portal Scholaris współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt w tym okresie realizowany był przez konsorcjum polskich firm i instytucji: Young Digital Planet, OSI Computrain, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundację Edukacji Ekonomicznej.

NotebookNotebook dla aktywnego nauczyciela - celem projektu było wsparcie aktywnych nauczycieli w ich rozwoju zawodowym i osobistym, a także w ich działalności społecznej, poprzez umożliwienie im korzystania z nowoczesnych technologii i technik opartych na wykorzystaniu komputera i Internetu. www.interklasa.pl

Projekt ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – projekt szkoleniowy dla środowiska oświatowego, sektora publicznego oraz biznesu, partnerem projektu jest firma BIT Polska, www.interklasa.pl.

Cisco Networking Academy Programme – projekt szkoleniowy w ramach, którego powstało 131 placówek szkoleniowych CNAP w Polsce, partnerem projektu była amerykańska Cisco Foundation, www.egov.edu.pl.

Projekt Polski Portal Projektów Społeczeństwa Informacyjnego -baza danych wszystkich projektów informatycznych sektora publicznego, partnerem projektu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, www.egov.edu.pl.

Fundacja Edukacji Ekonomicznej przeprowadziła kilkadziesiąt projektów szkoleniowych, treningowych i doradczych w następujących sferach:

  • energia i ekologia - kontrakty realizowane w ramach programu PHARE oraz kontrakty dla Akademii Ochrony Środowiska "Umweltakademie" (Monachium),
  • edukacja i trening dla organizacji pozarządowych i mediów,
  • edukacja - projekty edukacyjne zrealizowane w ramach programu Interkl@sa min. Interkl@sa została wytypowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako przedstawiciel Polski we wspieranej przez Komisję Europejską organizacji The European Schoolnet. Interkl@sa współpracuje z The European Schoolnet przy realizacji projektów „Eschola Liasons“ oraz „Spring Day",
  • społeczeństwo informacyjne - min. w zakresie sieci szerokopasmowych - projekt Gminna Informatyczna Sieć Edukacyjna (GISE), (Cisco),
  • fundusze strukturalne - Fundacja Edukacji Ekonomicznej przeprowadziła kilkaset szkoleń otwartych w zakresie funduszy strukturalnych (przed uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej prowadzone były szkolenia w zakresie funduszy przedakcesyjnych) oraz kikadziesiąt projektów szkoleniowych zrealizowanych dla pracowników administracji centralnej i JST, zrealizowane zostały liczne projekty prowadzone w ramach kontraktu, min.

Obsługa administracyjna i księgowa dotacji Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na wsparcie systemu monitoringu i oceny funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Fundacja Edukacji Ekonomicznej w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów pokonała szereg firm konsultingowych zarówno z Polski, jak i z zagranicy;
Kontrakt w ramach Phare dotyczący projektu "Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera" - profesjonalne doradztwo i trening przy tworzeniu koncepcji dwóch Zintegrowanych Pilotażowych Programów Rozwoju Regionalnego: dla Polski północnej (rozwój obszarów wiejskich i walka z bezrobociem w siedmiu województwach) i euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr na granicy z Niemcami (program ekorozwoju). Bezpośrednia współpraca i trening objęła ponad 50 ekspertów i liderów lokalnych oraz przedstawicieli administracji wojewódzkich.