Projekty Fundacji Polskie Centrum Kompetencji
 
Konsultatywa Drukuj Email

Fundacja Edukacji Ekonomicznej wdraża Konsultatywę w Polsce

Celem projektu jest poprawa jakości konsultacji społecznych w Polsce poprzez wdrożenie systemowej i użytecznej w praktyce metody przeprowadzenia konsultacji i rozwiązywania konfliktów społecznych, nazwanej Konsultatywą. W ramach projektu zostanie stworzona kompleksowa dokumentacja, materiały szkoleniowe i narzędzia pomocne w stosowaniu metody. Projekt zakłada pilotażowe przeprowadzenie warsztatów rozwiązujących konkretne problemy lokalne z udziałem wszystkich interesariuszy (stakeholders). W odpowiedzi na często spotykane konflikty społeczne do metody zostaną zaadoptowane techniki polubownego rozstrzygania sporów (mediacji) stosowane w Europie, stosowanie których od niedawna formalnie umożliwia polski system prawny. W celu umożliwienia szerszej partycypacji społecznej, na bazie doświadczeń norweskich oraz z krajów członkowskich EU, stworzone zostaną nowoczesne narzędzia internetowe, umożliwiające wniesienie opinii (jak e-petycje), dyskusji oraz prześledzenia stosowanej argumentacji dotyczącej konsultowanych tematów on-line. W ramach projektu zostaną pilotażowo przeszkolone osoby zdolne prowadzić warsztaty zgodnie z metodą Konsultatywy oraz przeprowadzone lokalne konsultacje społeczne, stanowiące studia przypadków jako materiał do dalszej nauki i promocji stosowania metody.

Projekt jest finansowany z grantu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, który otrzymała Fundacja Edukacji Ekonomicznej.

Partnerzy projektu to:

  • Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia
  • Fundacja Wspomagania Wsi
  • Modus Vivendi e.V - Europejski Związek Zarządzania Konfliktami i Mediacji
  • Vestfold University College z Norwegii,